وجوب کسب شناخت علمی در اصول عقاید از منظر چهار مذهب کلامی (امامیه، معتزله، اشاعره، ماتریدیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیــده
کسب شناخت علمی در اصول عقاید، یکی از مباحث مهم در حوزۀ معرفت دینی به شمار می آید. اصل مسئله این است که مذاهب کلامیِ امامیّه، معتزله، اشاعره و ماتریدیه چه نوع شناخت علمی را در اصول و اعتقادات دینی لازم می دانند. آیا کسب شناخت علمی باید استدلالی و اجتهادی باشد یا شناخت تقلیدی هم کفایت می کند؟ دیدگاه‏های گوناگون و سخنان مختلف، بلکه متناقضی در این باب گفته شده است. در این نوشتار، پس از طرح و بررسی دیدگاه‏های مذاهب مذکور، به بیان و بررسی محتوای ادله در این موضوع پرداخته شده است. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که اغلب مذاهب کلامی، کسب شناخت علمی استدلالی را در اصول عقاید لازم می‏دانند. برخی از متکلمان یا گروه های زیر مجموعۀ مذاهب کلامی، کسب شناخت علمی تقلیدی را نیز مجزی می‏دانند.

کلیدواژه‌ها