اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا فیاضی

فلسفه و کلام استاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

m.faiyazigmail.com

علی الله بداشتی

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشکده الهیات دانشگاه قم

alibedashtigmail.com

عبد الحسین خسرو پناهی

کلام اسلامى استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

khosropanahdezfuligmail.com

رسول رضوی

دکتری - کلام، تاریخ و سیره دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

razavi.rchmail.ir

عسکری سلیمانی امیری

فلسفه و کلام دانشیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

solymaniaskarimihanmail.ir

عبد الرحیم سلیمانی بهبهانی

فقه و اصول ، کلام دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی

a.soleimanidte.ir