تحریف نام و نسب مهدی موعود(عج) در جریان های انحرافی فریقین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیــده
بنا بر روایت‏های موجود میان شیعیان و اهل‌سنت، نام مبارک حضرت مهدی# (محمد) است و انتساب او به پیامبر| از طریق حضرت فاطمه÷ مورد پذیرش اکثریت مطلق مسلمانان است.شیعیان همچنین معتقدند که این انتساب از طریق امام حسین× بوده و نام پدر بزرگوار ایشان حسن عسکری است. این درک از معارف مهدوی در گذشته و حال پاسخگوی ادعای برخی از جریان‏های انحرافی درون اهل سنت و شیعه بوده است و ادعای مهدی موعود بودن حضرت عیسی×، محمد بن عبدالله نفس زکیه، علی محمد شیرازی، احمد اسماعیل و نهفتگی مهدی موعود در نسل خلیفه دوم و عباس بن عبدالمطلب را به صراحت نفی می‏کند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی در صدد است تحریف صورت گرفته در نام و نسب حضرت مهدی# را نشان دهد و به این نتیجه دست یابد که روایت‏های مورد استفاده برخی از مدعیان با انگیزه‏های فرقه‏ای جعل یا تحریف شده‏اند.

کلیدواژه‌ها