معناشناسی شناخت خدا با خدا در اندیشه صدرالمتألهین و آیت‏الله جوادی آملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چکیــده
شناخت خدا از دو طریق حضوری و حصولی ممکن می‏شود؛ شناخت حصولی خدا نیز از دو راه شناخت «انّی» و «لمّی» حاصل می­گردد. در مجموعه­ای از احادیث، به شناخت خدا با خدا تأکید شده بلکه این تنها راه شناخت خدا قلمداد شده است. در تفسیر این روایات، دیدگاه­های متعددی از سوی محدثان، متکلمان، فیلسوفان و عرفان­پژوهان ارائه شده است. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین دیدگاه صدرالمتألهین و آیت‏الله جوادی آملی در این باره پرداخته است. از رهگذر این جستار، مشخص می­شود که صدرالمتألهین برای این روایت دو تفسیر ذکر نموده است: الف. شناخت خدا از راه تنزیه و تقدیس؛ ب. شناخت خدا با بیانات الهی. آیت‏الله جوادی آملی نیز برای این روایت دو تفسیر ذکر نموده است: الف. شناخت خدا از راه شناخت نفس؛ ب. شناخت خدا با تأمل در ذات الهی و وجوب وجود.

کلیدواژه‌ها