بررسی تطبیقی مشروعیت نامگذاری به «عبد النبی»، «عبد الحسین» و... از دیدگاه شیعه و اهل سنت/ سیدمحمد یزدانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

شیعه و سنی، در طول تاریخ از نام‌هایی همچون: عبد النبی، عبد الرسول، عبد العلی، عبد الزهراء، عبد الحسین و... برای نامگذاری فرزندان خود استفاده کرده‌اند؛ اما با ظهور وهابیت در قرن دوازدهم قمری، تعدادی از مفتیان افراطی این فرقه نو ظهور، آن را شرک و کفر دانسته‌اند. نوشته حاضر در پی یافتن به این سؤال است که آیا این نوع نامگذاری‌ها مشروع است؟
در این نوشتار ثابت شده است که این نوع از نامگذاری هیچ اشکالی ندارد و کفر و شرک محسوب نمی‌شود. جلوگیری از گسترش فکر تکفیری در میان مسلمانان و ابطال ادله آن‌ها به منظور ایجاد اتحاد و همبستگی بیشتر میان مسلمانان، ضرورت روز، در جامعه اسلامی است. دست‌یابی به چنین هدفی با مطالعه و  تحقیق در آیات قرآن کریم، تحلیل و بررسی تطبیقی سنت صحیح و مورد قبول تمام مسلمانان و مراجعه به سیره متشرعین از طیف‌های گوناگون، میسور است و ثابت می‌شود که نام‌گذاری به این نام‌ها مشروع است و وهابی‌های افراطی دچار «وهم تکفیر» شده‌اند.

کلیدواژه‌ها